Disclaimer

Disclaimer voor de website  www.vivaespana.info

Indien u deze website bezoekt en/of gebruik maakt van deze website dan gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de hier onder genoemde voorwaarden.

Beheerder

Deze website wordt beheerd door Accountnet Internet Media S.L.

Algemeen

Accountnet Internet Media S.L. (hierna te noemen AIM) is een Spaanse Besloten Vennootschap onder Nederlandse leiding, gevestigd te Avenida País Valencia 48,

03580 Alfaz del Pi, Alicante, Spanje.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van AIM een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan AIM er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. AIM aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van AIM.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. AIM of één van de met haar verbonden ondernemingen bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AIM niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, te publiceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of wel of niet tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Zelfs na schriftelijke toestemming van AIM is men verplicht de aanwijzingen van AIM omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

 

Privacy Reglement

Alle informatie of gegevens welke naar AIM wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens wet.

AIM heeft de verwerking van de persoonsgegevens op grond van de Spaanse Wet bescherming persoonsgegevens RGPD gemeld bij de bevoegde instanties op dit gebied.

Als bezoeker of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat AIM en de met haar verbonden ondernemingen de door u verstrekte gegevens verwerken voor de optimale dienstverlening aan u met de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van de informatieverstrekking, de bemiddeling tussen u en derden, fiscale-, administratieve- en financieel gerelateerde diensten, marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

Binnen AIM en de met haar verbonden ondernemingen wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Uw persoonsgegevens zijn naast AIM en de met haar verbonden ondernemingen beschikbaar voor speciaal geselecteerde bedrijven om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over producten en diensten, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Tevens zullen deze persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, indien AIM hiertoe verplicht is bij of krachtens wet.

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit door AIM doorgegeven of verkocht worden aan derden, voor marketingdoeleinden.

U heeft het recht AIM en de met haar verbonden ondernemingen schriftelijk en kosteloos te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor te beëindigen.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om aanpassing daarvan te vragen middels een schriftelijk verzoek aan AIM, indien deze onjuist of niet relevant zijn.

Voor het overige verwijzen wij u naar de privacy-verklaring

 

Wijzigingen

De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.

 

Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden, diensten en services zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die u hier kunt inzien.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze website, inclusief disclaimers, is gericht tot het Nederlandstalige publiek, echter omdat AIM een Spaans bedrijf is, is de Spaanse rechter te Alicante bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Spaans recht van toepassing is, welke in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.